Ustawa o Fundacji

Ustawa o utworzeniu »Fundacji na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy« z dnia 17 marca 2000 r. z późniejszymi zmianami z 3 lipca 2009 r.

»Ustawa o utworzeniu ›Fundacji na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy‹ z dnia 17 marca 2000 (BGBl. I s. 212), zmieniona przez artykuł 1 ustawy z dnia  3 lipca 2009 r. (BGBl. I s. 1686)«

§ 1 Utworzenie i podstawy prawne funkcjonowania Fundacji

Pod nazwą »Fundacja na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy«  ustanawia się fundację prawa publicznego podlegającą bezpośrednio Rządowi Federalnemu Niemiec, wyposażoną w osobowość prawną z siedzibą w Berlinie. Fundacja zostaje utworzona z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy.

§ 2 Cel Fundacji

(1) Celem Fundacji jest dbałość o zachowanie pamięci o nazistowskim ludobójstwie dokonanym na europejskich Żydach. Fundacja przyczynia się do uczczenia pamięci o wszystkich ofiarach nazizmu, a także oddania im czci w godny sposób.

(2) Fundacja realizuje swój cel przede wszystkim poprzez następujące działania

1. prowadzenie oraz utrzymywanie Pomnika Pomordowanych Żydów Europy (pole stel i Centrum Informacji),

2. utrzymywanie stałej wystawy w Centrum Informacji,

3. organizowanie wystaw czasowych, wykładów i seminariów oraz 

4. wydawanie towarzyszących im publikacji w niezbędnej ilości.

(3) Fundacja sprawuje opiekę nad Pomnikiem Sinti i Romów Pomordowanych w Czasach Nazizmu oraz Pomnikiem Homoseksualistów Prześladowanych w Czasach Nazizmu. 

§ 3 Majątek Fundacji i użyteczność publiczna

(1) Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy Republika Federalna Niemiec przekazuje niesamodzielnej »Fundacji na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy« oddane do dyspozycji i pozyskane ruchome i nieruchome przedmioty majątkowe na własność Fundacji.

(2) Do realizacji zadań Fundacja otrzymuje roczną dotację ze środków federalnych stosownie do aktualnego budżetu federalnego.

(3) Fundacja jest uprawniona do przyjmowania dotacji od osób trzecich.

(4) Środki Fundacji są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem Fundacji.

(5) Fundacja realizuje w sposób bezpośredni wyłącznie cele użyteczności publicznej w znaczeniu rozdziału »Cele uprzywilejowane podatkowo« niemieckiej ordynacji podatkowej. Nikt nie może czerpać korzyści ze świadczeń Fundacji sprzecznych z jej celem lub z niewspółmiernie wysokich wynagrodzeń.

§ 4 Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

1. Kuratorium,

2. Dyrektor lub Dyrektorka,

3. Rada Fundacji.

§ 5 Kuratorium

(1) Członków Kuratorium delegują następujące organy i instytucje:

1. Niemiecki Bundestag

– Prezydenta Bundestagu oraz

–  z frakcji reprezentowanych w niemieckim Bundestagu na każdych 100 członków jednego członka,

2. Rząd Federalny dwóch członków,

3. Senat Kraju Związkowego Berlin dwóch członków,

4. Społeczny Komitet Wspierania Budowy Pomnika Pomordowanych Żydów Europy trzech członków,

5. Centralna Rada Żydów w Niemczech dwóch członków,

6. Gmina Żydowska w Berlinie jednego członka,

7. Muzeum Żydowskie w Berlinie jednego członka,

8. Fundacja Centrum Dokumentacyjnego Topografia Terroru jednego członka,

9. Grupa Robocza do Miejsc Pamięci Obozów Koncentracyjnych w Niemczech jednego członka.

Członkowie mogą przekazać swój głos innemu członkowi Kuratorium lub udzielić pisemnie pełnomocnictwa indywidualnego, jeżeli z ważnych powodów nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu. 

(2) Kuratorium podejmuje decyzje dotyczące wszystkich zasadniczych kwestii leżących w gestii Fundacji, a w szczególności

1. powoływania Dyrektora lub Dyrektorki,

2. budżetu opracowywanego przez Dyrektora lub Dyrektorkę,

3. powoływania członków Rady Doradczej.

Kuratorium nadzoruje działalność Dyrektora lub Dyrektorki.

(3) Prezydent Bundestagu lub jego przedstawiciel przewodniczy Kuratorium. Przedstawiciel zostaje delegowany przez Kuratorium spośród jego członków.

(4) Posiedzenia zwołuje z upoważnienia przewodniczącego Dyrektor lub Dyrektorka. Kuratorium posiada zdolność do przyjmowania uchwał w obecności więcej niż połowy swoich członków lub ich pełnomocników. Kuratorium przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości oddanych głosów decyduje głos przewodniczącego.

(5) Instytucje powołujące członków mogą wybranych przez siebie członków odwołać lub zastąpić innymi.

§ 6 Dyrektor lub Dyrektorka

(1) Dyrektor lub Dyrektorka powoływana jest przez Kuratorium na okres pięciu lat. Możliwe jest ponowne powołanie tego samego Dyrektora lub Dyrektorki. Pierwszym Dyrektorem zostanie 11 lipca 2009 dotychczasowy prezes Fundacji na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy.

(2) Dyrektor lub Dyrektorka wykonuje postanowienia Kuratorium oraz kieruje Fundacją. 

§ 7 Rada Doradcza

(1) Rada Doradcza składa się z co najmniej dwunastu członków powoływanych przez Kuratorium na okres czterech lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych członków.

(2) Rada Doradcza doradza Kuratorium i Dyrektorowi lub Dyrektorce.

§ 8 Działalność honorowa

Działalność członków Kuratorium i Rady Doradczej ma charakter honorowy. Otrzymują oni zwrot kosztów podróży stosownie do ustawy o zwrocie kosztów podróży służbowych urzędnikom federalnym, sędziom i żołnierzom.

§ 9 Zatrudnieni

Wobec pracowników Fundacji stosuje się obowiązujący dla pracowników federalnych układ zbiorowy pracy oraz inne postanowienia.

§ 10 Budżet, kontrola wydatków, nadzór prawny

(1) Wobec budżetu, prowadzenia kasy, rachunków oraz wystawiania rachunków obowiązują postanowienia administracji federalnej. Prowadzenie budżetu i zarządzanie finansami Fundacji podlega kontroli przez Federalną Izbę Obrachunkową. 

(2) Fundacja podlega pod nadzór prawny właściwego najwyższego urzędu federalnego. 

§ 11 Statut

Fundacja nadaje sobie Statut uchwalony przez Kuratorium większością głosów spośród trzech czwartych jego członków. To samo dotyczy zmian w statucie.

§ 12 Pieczęć służbowa

Fundacja posługuje się pieczęcią służbową ze szczególną formą orła z godła RFN oraz napisem »Fundacja na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów Europy«.